Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi firmou CALENDULA, a.s. (predávajúcim, dodávateľ) a jej  zákazníkmi (odberateľ). Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.calendula.sk a jeho podstránkach. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Predávajúci a prevádzkovateľ internetovej predajne www.calendula.sk

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetovej predajne na internetovej adrese www.calendula.sk  (ďalej ako „internetová predajňa Calendula“) je spoločnosť CALENDULA, a.s. (ďalej ako „predávajúci“).

Obchodná firma: CALENDULA, a.s.
Sídlo: Nová Ľubovňa 238 A, 06511 Nová Ľubovňa
IČO: 35 748 320
Zápis v obchodnom registri: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným  súdom v Prešove, Oddiel: Sa, Vložka č.:10122/P

 

Kontaktné údaje:

Poštová adresa pre doručovanie: CALENDULA, a.s., Nová Ľubovňa 238 A, 06511 Nová Ľubovňa

E-mail: calendula@calendula.sk

Telefón:  00421 52 43 683 18 

 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva  – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci)  – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Obchodné podmienky  – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Spôsob objednávania

– Objednávky môžu byť predavajúcemu doručené:

1, prostredníctvom elektronického obchodu: www.calendula.sk

2, E-mailom: calendula@calendula.sk

3, telefonicky: 00421 52 43 683 18

– Ak sa objednávka viaže ku konkrétnej cenovej ponuke, musí byť táto cenová alebo iná zvýhodňujúca ponuka pri objednávke uplatnená – napr. dopísaná do poznámky pri objednávke prostredníctvom internetu, inak nie je možné neskôr reklamovať nedodržanie ponúknutých podmienok obchodného prípadu.

– Cena dodávky sa riadi platným cenníkom v dobe prijatia objednávky.

– Objednávka musí obsahovať presný názov firmy či inštrukcie objednávateľa, adresu a zodpovednú osobu, IČO, presnú adresu platiteľa tovaru (ak sa líši od adresy objednávateľa). Presnú adresu miesta dodania a kontaktnú osobu, telefón (ak sa líši od adresy objednávateľa), ďalej jednoznačne určený tovar, požadované množstvo a požadované dodacie podmienky, ako je termín dodania a iné špecifické požiadavky.

 

Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

– Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.

– Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Nezodpovedáme za:

– Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, prepravnou službou Slovak Parcel Service s.r.o. .

– Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

– Za poškodenie zásielky spôsobenej poštou, prepravnou službou Slovak Parcel Service s.r.o. .

– Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

– Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto chyby bezodkladne oznámiť!

– Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

Spôsob platby

– na dobierku (zaplatíte pri preberaní tovaru kuriérovi Slovak Parcel Service s.r.o.  alebo na pošte).

– vopred prevodom na náš bankový účet: IBAN: SK 69 0900 0000 0005 3021 5893, SWIFT: GIBASKBX

Ak si zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky vám na e-mail pošleme potvrdenie objednávky s údajmi na zrealizovanie prevodu. Po pripísaní platby na náš účet bude objednávka postúpená k realizácii.

– v hotovosti pri osobnom odbere

V prípade zásielok do zahraničia nás prosím kontaktujte na čísle 00421 52 43 683 18  alebo emailom na calendula@calendula.sk

Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom zásielkovej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. .

Objednaný tovar je expedovaný spravidla do 3 pracovných dní, ak je tovar skladom. Za deň dodania tovaru sa považuje deň prevzatia tovaru prepravnou spoločnosťou alebo poštovým podnikom.
Ak objednaný tovar nie je na sklade, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme ďalší postup, napr. iné plnenie, predĺženie dodacej lehoty. Zákazník má v takomto prípade možnosť od zmluvy odstúpiť. Mimoriadne môžu byť dodacie lehoty predĺžené, o čom sú zákazníci informovaní pri zadávaní objednávky. Preprava, spôsob doručenia, spôsob oznámenia o doručení zásielky, termín a miesto prevzatia zásielky prebieha v súlade s obchodnými podmienkami spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. a Slovenskej pošty. Daňový doklad je súčasťou zásielky a slúži ako záručný list. V prípade, že si zákazník riadne odoslaný tovar na doručovacej adrese neprevezme z dôvodov na svojej strane a tovar sa vráti späť predávajúcemu, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade sa náklady vynaložené zákazníkom na doručenie tovaru započítajú na úhradu zmluvnej pokuty, ktorú sa zákazník v takomto prípade zaväzuje uhradiť z dôvodu porušenia povinnosti tovar prevziať. So súhlasom zákazníka doručí predávajúci zákazníkovi tovar opätovne, avšak na náklady zákazníka a až po úhrade týchto nákladov. To platí aj pre prípady, keď prvý pokus o doručenie nebol zákazníkom hradený (bonus doručenie zdarma a pod.).

 

Balné nie je účtované. Cena dobierky je 1,20 EUR.

Váha zásielky / kg

0 – 0,5 kg

0,51 – 1.0 kg

1,01 – 2,0 kg

2,01 – 5,0 kg

5,01 – 10,0 kg

  nad 10,00 kg

UPS/

bez DPH

3,30

3,30

3,30

4,20

5,70

7,20

Slovenská Pošta

bez DPH

        1,95

2,75

3,70

3,70

4,80

 

Služba Slovenskej pošty Balík na poštu – uloženie na ktorejkoľvek pošte podľa výberu odosielateľa uvedenej na balíku alebo adresnom štítku počas odbernej lehoty bez predchádzajúceho pokusu o doručenie. Podmienkou poskytnutia služby je uvedenie mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

Váha zásielky / kg

0 – 1,0 kg

1,01 – 5,0 kg

5,01 – 10,0 kg

nad 10,00 kg

Slovenská Pošta / Zásielka na poštu

bez DPH

2,50

3,60

 

Záručná doba

 

Pri kozmetických prípravkoch je vždy uvedená slovami: „Spotrebujte najlepšie  do:“
Pri kozmetických prípravkoch, kde je minimálna doba spotreby dlhšia ako 30 mesiacov, nemusí byť uvedený dátum. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobku, nesprávnou manipuláciou a nesprávnym skladovaním. Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu a úplnosť dodávky.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru):

Odoslaním internetovej objednávky zákazníkom spotrebiteľom dochádza k uzavretiu zmluvy prostriedkami komunikácie na diaľku. Zákazník spotrebiteľ má právo v súlade s článkom 9 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č 2011/83 odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku v lehote 14 (štrnástich) dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy došlo k prevzatiu tovaru zákazníkom/ spotrebiteľom. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

Kontaktovať nás (viď kontakt), že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla   objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

Ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

–   tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale

–   tovar nesmie byť použitý

–   tovar nesmie byť poškodený

–   tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)

–   tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe, faktúrou

 

Vzhľadom na povahu tovaru (kozmetické produkty), zdôrazňujeme, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vám peniaze za tovar zašleme prevodom na váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar prosím zašlite doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša zákazník/spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. Zásielky na dobierku neakceptujeme. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

Reklamačný poriadok 

Zakúpený tovar je možné v súlade so zákonom 102/ 2014 Z.z. bez uvedenia dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre vrátenie tovaru v tejto lehote, je nutné postupovať podľa nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení vám bude za tovar vrátená kúpna cena. Príslušná čiastka bude pri vrátení tovaru osobne na prevádzke vyplatená ihneď v hotovosti. Pri vrátení tovaru poštou, bude príslušná čiastka zaslaná na účet spotrebiteľa.

Upozorňujeme, že lehota na vrátenie tovaru neznamená v žiadnom prípade lehotu na testovanie tovaru. Tovar musí byť kompletný, v stave v akom ste ho prevzali. To znamená, že z pôvodného obalu nesmie chýbať žiadna jeho časť, nesmie byť akýmkoľvek spôsobom poškodený alebo znečistený, potrhaný, poškriabaný, či inak deformovaný. Poistka originality, ak je na akejkoľvek časti obalu prítomná, nesmie byť porušená.

K uplatneniu nároku na vrátenie tovaru je kupujúci povinný predložiť príslušný daňový doklad.

V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nie je možné odstúpenie od kúpnej zmluvy akceptovať. Tovar vrátený poštou, ktorého vrátenie nie je možné akceptovať, bude zaslaný späť odosielateľovi na jeho náklady.

Ak zásielka vykazuje zjavné závady, napr. poškodené balenie, je odberateľ oprávnený taký tovar neprevziať a s pracovníkom pošty, kurierskej služby spísať o neprevzatí protokol a následne o tejto skutočnosti informovať dodávateľa. Odberateľ je povinný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru informovať dodávateľa o zistených závadách. Pokiaľ odberateľ po prevzatí tovaru zistí závady na tovare v záručnej dobe, je oprávnený voči dodávateľovi závady reklamovať.

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť Calendula, a.s., Nová Ľubovňa 238A, 06511 Nová Ľubovňa, IČO: 35 748 320, IČ DPH: SK2020252542, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, vložka číslo: 10122/P, prevádzkovateľ internetového obchodu www.kozmetikacalendula.sk, www.kosmetikacalendula.cz, nakladá s vašimi osobnými údajmi v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov.


1.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

1.2.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

1.3.    Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti “Môj účet”.

1.4.    Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

1.5.    V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

1.6.    Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

1.7.    Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

1.8.    Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

1.9.    Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a)    svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b)    kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c)    účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d)    že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e)    ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f)    identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g)    dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

1.10.    Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

1.11.    Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
a)    totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b)    kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c)    účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d)    ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e)    okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f)    v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g)    dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h)    informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i)    právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j)    informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k)    existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

1.12.    Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 1.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 1.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

1.13.    Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

1.14.    Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

1.15.    Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

1.16.    Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

1.17.    Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
Slovak Parcel Service s.r.o. , so sídlom Senecká cesta 1, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 342 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č.4376/B

 

Záverečné ustanovenia

– Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

–  V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

–  Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

– Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

–  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

– Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

 

V Novej Ľubovni 01.07.2019                                                           Calendula, a.s.