fbpx Skip to main content

Formulár na odstúpenie od kupnej zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
Predávajúci:
CALENDULA, a.s.
Nová Ľubovňa 238A
06511 Nová Ľubovňa
IČO: 35748320 DIČ: 2020252542
IČ DPH: SK2020252542
e-mail: calendula@calendula.sk
Tel.: 052 / 43 683 18
Spotrebiteľ:  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením.
Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia (str.3), ktorý môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: calendula@calendula.sk . Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy
Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Jej úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.
3. Spôsob vrátenia tovaru
Tovar môžete zaslať na adresu:
CALENDULA, a.s. , Nová Ľubovňa 238A, 06511 Nová Ľubovňa, Slovensko.
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods. 1 obč. Z).
4. Poškodený tovar
Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
a) Pri doručení Slovenskou poštou alebo prepravcom:
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky, jej kompletnosť a nepoškodenosť. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.
Slovak Parcel Service s.r.o. : Tovar je v plnej výške poistený, je však nutné ho skontrolovať pri prevzatí od prepravcu.
Neskoršie reklamácie prepravca Slovak Parcel Service s.r.o. neuznáva. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený tovar od prepravcu neprevezmite a informujte nás e-mailom na calendula@calendula.sk alebo telefonicky 052/43 683 18. V prípade potreby neváhajte využiť zákaznícku linku spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. (02) 16 160.
V prípade, že poškodenie obsahu zásielky zistíte po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín informovať našu spoločnosť o vzniknutej skutočnosti e-mailom na calendula@calendula.sk alebo telefonicky 052/43 683 18.
b) Osobný odber na prevádzke:
Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť obsluhe výdajného miesta. Poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavne viditeľné v čase prevzatia, je potrebné nahlásiť e-mailom na calendula@calendula.sk alebo telefonicky 052/43 683 18 najneskôr v deň prevzatia. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru nebudú uznané.
5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
· predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.
Predávajúci:
CALENDULA, a.s.
Nová Ľubovňa 238A
06511 Nová Ľubovňa
IČO: 35748320 DIČ: 2020252542
IČ DPH: SK2020252542
e-mail: calendula@calendula.sk
Tel.: 052 / 43 683 18
Kupujúci (spotrebiteľ **):
Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
· Číslo faktúry:______________________________________________________________
· Popis tovaru: ________________________________________________________
· Dátum prevzatia tovaru: _____________________________________________________
· Meno a priezvisko spotrebiteľa: _______________________________________________
· Adresa spotrebiteľa: ________________________________________________________
· Číslo účtu/kód banky: _______________________________________________________
· Dôvod odstúpenia (nepovinné): _______________________________________________
Dátum ___________________ Podpis ____________________
** Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.